Business Intelligence

Transforma les teves dades en coneixement

S'entén per business intelligence (BI) o intel·ligència de negoci al conjunt d'estratègies i processos destinats a l'anàlisi de les dades existents en una empresa, per tal de transformar aquestes dades en una informació estructurada i representativa d'alta qualitat, que posteriorment faciliti el procés de presa de decisions empresarials.

Es tracta de convertir una gran quantitat de dades abstractes en una informació concreta, i alhora convertir aquesta informació en coneixement empresarial, anticipant futurs esdeveniments i facilitant així la presa de decisions.